Polskie przepisy prawne od 31 maja 2012 roku nakłada na podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek spełniania standardów Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 na poziomie AA, a więc dostępności (ang. web accessibility) stron internetowych. Analogiczne rozwiązanie przyjęto już jakiś czas temu w rozporządzeniu wykonawczym do art. 18 ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Mowa o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Chodzi głównie o § 19 i § 22 rozporządzenia, który nakłada obowiązek na podmioty realizujące działania publiczne dostosowania stron internetowych tych podmiotów do międzynarodowych standardów dostępności stron internetowych WCAG 2.0. w ciągu 3 lat od wejścia w życie rozporządzenia.

Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/526

Dodatkowy link: http://www.tlumaczenia-angielski.info/wcag20/conformance.html

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji